Istanbul - TURKEY
www.aswagroup.com.tr

Hizmetler

 • Akıllı Şehir

  Akıllı Şehir

  Yaşam kalitesini yükseltmek, bunu yaparken de kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolojik imkanlardan ve verilerden gerektiği seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirdir.

  Neden Akıllı Şehir 

  Şehrin nüfusu arttıkça

  • Enerji
  • Su
  • Sağlık
  • Barınma
  • Ulaşım
  • Haberleşme
  • Güvenlik
  • Eğitim

  gibi yaşamsal ihtiyaçların artması; bu ihtiyaçları karşılayan kaynakların daha verimli kullanılması için akılcı stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bir yandan şehirlerin sorunlarını çözerek onları daha yaşanabilir hale getirmek amaçlanırken, diğer yandan insanların hayat kalitesini iyileştirecek “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır.

   

  Akıllı Şehir Kapsamı

  Akıllı Şehrin Faydaları

  Kaynakların verimli kullanılması ve yüksek tasarruf sağlanması için;

  Katılımcı Yönetim

  İzlenebilir Şehir

  Güvenli Toplum

  Temiz Çevre/Hava

  Karbon Ayak İzi Azaltma

  Trafik Sıkışıklığı Azaltma

  Güvenli Şebekeler

  (su, doğalgaz, elektrik, kanalizasyon)

  Yenilenebilir Enerji Kullanımı

  Kesintisiz İletişim

  Etkin Afet Yönetimi

  Koruyucu Sağlık

  Marka Şehir

  Veri Güvenliği

  Ekolojik Gelişim

  Verimli Tarım

  Akıllı Şehirler İçin Yol Haritası Geliştirme Metodolojimiz

  Faz 1 Akıllı Şehir Literatür Taraması ve İyi Uygulama Örnekleri

  Faz 2 Mevcut Durum Analizi

   

  Faz 3 Akıllı Şehir Stratejik Planı

  Faz 4 Akıllı Şehir Mimarisi

  Faz 5 Akıllı Şehir Uygulama Yol Haritası

   

  Faz 6 Akıllı Şehir Hızlı Kazanım Projeleri

  Faz 7 Eğitim / Teknik Gezi / Uluslararası Organizasyonlar

 • Trafik Mühendisliği

  Trafik Mühendisliği (Ulaşım)

  Trafiği matematiksel olarak modelleyerek; modern, konforlu, seyahat sürelerini minimize eden, sürdürülebilir trafik akımı kuramlarıdır. Sürücü ve yolcu güvenliğini arttırırken, zaman, yakıt tüketimi gibi ölçülebilir performans parametrelerinin iyileştirilmesini amaçlar. Zaman ve maddi ölçülerde enerji verimliliği sağlamakla birlikte, C (Karbon) ve N (Azot) gazlarının emisyonunu azaltarak çevresel etkileri minimize eden mühendislik çalışmalarıdır.

  Çalışma Konuları

  Şehir nüfusu arttıkça aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  ·        Ulaşım Planlama

  ·        Ulaşım Düzenleme

  ·        Trafik Sirkülasyon, Trafik Simülasyonu

  ·        Sinyal Optimizasyonu ve Koordinasyonu

  ·        Trafik Sayım Çalışmaları

  ·        Kontrol, Perde, Kesit Sayım ve Analiz

  ·        Seyehat Süteleri ve Gecikme Etütleri

  ·        Hacim/Kapasite, Yoğunluk, Hız Etütleri

 • Ulaşım Planlama

  Ulaşım Planlama

  Mevcut ve/veya gelecekteki muhtemel ulaşım talebinin türel ve bölgesel dağılımının detaylı olarak belirlenmesi ve bu talebi karşılayacak tüm ulaşım türlerinin kapsayacak, mevcut durum ve öneri durum projeksiyon kapasitelerinin önerilmesi çalışmalarıdır.

  Ulaşım planlama çalışması çerçevesinde;

   

  Ulaşım Planlama İçeriği;
  
  
  ·        Karayolu Şebekesi ve Bilgileri

  ·        Toplu Taşıma Şebekesi ve Bilgileri

  ·        Trafik Analiz Zonları Tesisi

  ·        Hane Halkı Başlangıç ve Bitiş Anketleri

  ·        Kordon ve Perde Sayımları

  ·        Dış İstasyon Anketleri

  ·        Toplu Taşıma Sayımları

  ·        Toplu Taşıma ve Taksi Anketleri

  ·        Mevcut Arazi Kullanım Verileri

  ·        Trafik Sayımları

  Her zondaki yolculuk üretim ve çekim miktarlarının belirlenmesi

  • Bu yolculukların zonlar arasındaki dağılımlarının hesaplanması
  • Bu dağılımların ulaşım türlerine göre ayrıştırılması
  • Zonlara ve türlere göre ayrıştırılmış bu talebin, ulaşım karayolu ve toplu taşıma şebekesine yüklenmektedir.

   

  Ulaştırma ve toplu taşıma şebekesine yönelik ana yatırım kararları ve bunların sonuçları kurulan ulaşım ana planı modeli yardımı ile sınanır.

  Ulaşım modeli, kentin ulaşım sistemi davranışını matematiksel bir ilişki olarak ifade eden temel araçtır. Ulaşım sistemine yapılması düşünülen her türden müdahalenin ( köprü, tünel, metro yatırımı, otobüs hattı, sıkışıklık ücretlendirmesi vb.) sonuçlarının önceden belirlenebilmesi için dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

   

  Ulaşım Planlama Çalışması Kapsamında 

   • Ulaşım modelleme çalışmaları, ulaşım modelinin kurulması
   • Kısa vadede ulaşım projelerinin önerilmesi
   • Ulaşım düzenleme ve trafik sinyalizasyon projeleri
   • Orta ve uzun vadede yatırım programlarının belirlenmesi
   • Taksi ve toplu taşıma sürücü eğitimleri
   • Ulaşım Ana Planı
   • Lojistik Ana Planı

   çalışmaları yürütülmektedir.

  Ulaşım Düzenleme ve Trafik Simülasyon Çalışmaları

  Kentleşme ve gelir seviyesi artışı, ticaret sirkülasyonunun artması ile orantılı olarak seyahat talebi miktarı da artmaktadır. Son yüz yıl içinde kentleşme miktarı ve kentsel alanlarda taşıt sahipliliği artmıştır. Trafikte harcanan zamanın daha kısa, daha konforlu – modern ve sürdürülebilir olmasına yönelik projeler geliştirilmektedir. Uluslararası enerji ajansı, ulaşım düzenleme ve trafik simülasyon projelerini enerji verimliliği başlığı altında tanımlamıştır.

   

  • Mevcut Ulaşım Altyapısı verilerinin irdelenmesi
  • Yolağı üzerinde kritik nokta ve darboğazlar ile kapasite sorunlarının tespit edilmesi
  • Kontrol sayımı, yaya sayımı ve trafik sayımlarının gerçekleştirilmesi
  • Yol kenarı parklanma alanlarının belirlenmesi
  • Şerit kullanım disiplininin belirlenmesi
  • Mevcut durum yatay ve düşey işaretlemelerinin belirlenmesi
  • Kent içi yol ağı trafik modelinin kurulması
  • Trafik simülasyon modelinin kurulması ve kalibre edilmesi
  • Simülasyon modeli ile performans değerlerinin incelenmesi
  • Performans parametrelerinin irdelenmesi
  • Gecikme, seyahat süresi, yakıt tüketimi gibi zamansal ve parasal etkilerin analizi
  • C (Karbon) ve N (Azot) gazı emisyon değerlerinin analizi
  • Hacim/kapasite, hizmet düzeyinin belirlenmesi

   

  Ulaşım Düzenleme Analizleri
  • Öneri durum trafik modelinin kurulması
  • Alansal ulaşım çözümlerinin planlanması
  • Sirkülasyon önerilerinin geliştirilmesi
  • Kavşak geometrilerinin düzenlenmesi
  • Kavşak faz planlarının düzenlenmesi
  • Yol kenarı parklanma alanlarının düzenlenmesi
  • Yatay ve düşey işaretlemelerin yapılması
  • Kavşak sinyal faz sürelerinin belirlenmesi
  • Tek yön / çift yön önerilerinin geliştirilmesi
  • Sinyal optimizasyonu ve koordinasyonu kurulması
  • Otopark politikalarının geliştirilmesi
  • Toplu taşıma sistemi, hat ve durak planlaması

   

  • Sıkışıklık ücretlendirmesi önerilerinin geliştirilmesi
  • Düşük emisyon bölgesi önerilerinin geliştirilmesi

 • Trafik Etki Analizi (TEA)

  Trafik Simülasyon Modeli

  Geliştirilen öneri durumun simülasyon modelinin kurulması

  • Öneri durum trafik modelinin simülasyonunun oluşturulması ve kalibre edilmesi

   

  Trafik performans parametrelerinin kıyaslanması

  • Mevcut durum ve öneri durum trafik modeli kıyaslaması
  • Performans parametrelerinin hesaplanması
  • Zaman ve yakıt tüketimi değerlerinin parasal karşılığı hesaplanması

  Trafik Etki Analizi (TEA)

  Önemli cazibe merkezi niteliğinde olan yapıların (Havalimanı, Alışveriş Merkezi, Stadyum, Konut Projeleri vb.) faaliyete geçmesinden sonra yolcu üretim ve çekim miktarını arttıracaktır. Buna paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve hareketlilik ile kent merkezi yaklaşım kollarında oluşmaya başlayan trafik sıkışıklıklarının ve kapasite darboğazlarının tanımlanarak, yaşanan sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek ulaşım planlama ve trafik mühendisliği çözüm ve önerilerinin geliştirilmesidir.

   

   

  Trafik etki analizi çalışmaları trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak temel parametreleri doğrultusunda hesaplanmaktadır. Cazibe merkezinin oluşturacağı üretim-çekim değerleri ve araç türel dağılımı değerleri hesaplanarak mevcut durum ve gelecek projeksiyonları yapılmaktadır.

  Yapılan trafik etki analizi çalışması kapsamında cazibe merkezinin ulaşım ve trafik açısından etkisini belirlemek için projeksiyon hesaplaması yapılmaktadır. Cazibe merkezinin tüm fonksiyonları ile açıldığı yıl referans alınmaktadır. Projeksiyon yılında kentin yol ağında seyahat edecek taşıt türel dağılımı ana planından alınmaktadır. Açılış yılında cazibe merkezinin araç türel dağılımı üretim ve çekim değerleri yolağına ilave edilmektedir. Mevcut olan yollar ve yapılacak olan yollar üzerinde trafiğin ne şekilde seyredeceği ortaya konulmuş olmaktadır. Bazı güzergâhlar üzerinde talebin fazla olacağı düşüncesiyle problemler yaşanacağı önceden görülmektedir. Belirtilen projeksiyon yılı için yol ve kavşak bazlı projeler ve öneriler sunulmaktadır.

   

   

 • Havalimanı Planlama

  Trafik Tahmin (Yolcu, Uçuş, Hava Kargo, Havalimanı Ulaşım, Çalışan, Lojistik)

  A – Ekonomi Yönlü Çalışmalar

  • Havalimanının Hizmet Vereceği Alan
  • Sosyoekonomik Analizler
  • Direkt & Aktarmalı Yolcu Analizleri
  • Havayollarının Birim Gelirleri
  • Turizm İstatistikleri
  • Ülkelerarası Ticaret Analizleri
  • Inter-modal Taşımacılık Fırsatları
  • Ekonomik Göstergeler ve Büyüme Figürleri

   

   

   

   

  B – Geçmiş Verilere Dayali Analizleri

  • Data Toplama Metedolojileri
  • Havalimanı Rolü ve Ticari Stratejileri
  • Gerçekleşen Yolcu Verileri
  • En Yoğun İç hat ve Dış Hat Varış Noktaları
  • Havayollarının Gerçekleşen Pazar Payları
  • Gerçekleşen Hava Kargo Tonajları
  • Parkur Bazında Gerçekleşen Uçuş Sayıları
  • Tahmini Etki Faktörleri

   

  Airport Planning